Api

Các chuyên gia

Ousmane Dione

Giám ??c Qu?c gia Ngan hàng Th? gi?i t?i Vi?t Nam

Achim Fock

Giám ??c ?i?u ph?i danh m?c và Ho?t ??ng d? án, Ngan hàng Th? gi?i t?i Vi?t Nam

Keiko Inoue

Program Leader for Human Development

Xem t?t c? các chuyên gia Arrow

K?t n?i v?i chúng t?i

Tin t?c và S? ki?n

Api
Api

Chuyên ??

27 Tháng 9 N?m 2017

Giáo d?c và ?ào t?o nhan l?c ph?c v? c?i cách h? th?ng y t? t?i Vi?t Nam

D? án s? góp ph?n t?ng c??ng c? s? l??ng và ch?t l??ng ngu?n nhan l?c y t? tuy?n c? s? ? nh?ng vùng khó kh?n.

13 Tháng 7 N?m 2017

Kinh t? tích c?c, tri?n v?ng trung h?n ?n ??nh

Báo cáo m?i ghi nh?n chuy?n bi?n kinh t? tích c?c, d?n l?y l?i ?à t?ng tr??ng, và g?i y chính sách nh?m x? ly tr? ng?i t?ng tr??ng có tính ch?t c? c?u.

22 Tháng 5 N?m 2014

Báo cáo Vi?t Nam 2035

Báo cáo phác th?o con ???ng ?? Vi?t Nam tr? thành m?t qu?c gia giàu có và hi?n ??i, mang l?i s? th?nh v??ng cho m?i ng??i ??n n?m 2035.

N?ng l??ng 5 Tháng 4 N?m 2012

D? án Th?y ?i?n Trung S?n: ?áp ?ng nhu c?u th?y ?i?n ngày càng t?ng

D? án s? ?óng góp thêm 1.055 GWh vào l??i ?i?n qu?c gia, và t?o vi?c làm, cung c?p các d?ch v? c? b?n cho h?n 2.000 ng??i dan s?ng ? khu v?c d? án.

7 Tháng 2 N?m 2012

Vi?t Nam: Tr??c và sau th?c hi?n d? án do Ngan hàng Th? gi?i h? tr?

M? hình phát tri?n c?a Vi?t Nam giúp hàng tri?u ng??i thoát nghèo và c?i thi?n ??i s?ng ng??i dan. M?t s? k?t qu? ??t ???c nh? các d? án do Ngan hàng Th? gi?i h? tr?

C? h?i làm vi?c t?i Vi?t Nam

??ng ky ?? nh?n b?n tin ?i?n t?

Th?ng tin thêm

Liên h? v?n phòng qu?c gia

Hà N?i, +84.2439346600
T?ng 8, Tòa nhà 63 Ly Thái T?, Hà N?i, Vi?t Nam.
[email protected]
Washington, +1 202-473-4709
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
[email protected]
  • 全球首例!这一整座城市,被列入“世界文化遗产” 2019-03-15
  • 喝了这药真的必死无疑了吗? 2019-03-15
  • 长治全省率先发布人才落户新政 2019-02-28
  • 中国石油在新疆—天山网 2019-02-28
  • 856| 332| 816| 971| 604| 626| 928| 356| 99| 276|